Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Модуль "TRIM-Управління відмовами"


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт

версія для друку

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

Модуль "TRIM-Управління відмовами" (TRIM-RCM) призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу.

Модуль забезпечує обробку вхідних і формування вихідних даних, що дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови розглянутого обладнання (фізичної активу) відповідний і ефективний вплив – метод управління відмовою і програму робіт. Такий підхід відомий як RCM, або Reliability-Centered Maintenance, що можна в першому наближенні перевести як "обслуговування, орієнтоване на надійність".

При цьому під відповідним розуміється такий вплив, який може попередити або знизити тяжкість наслідків відмови. В основі регламенту такої роботи лежать технічні характеристики самої відмови. Вплив вважається ефективним, якщо з його допомогою досягається зменшення ризику до припустимого рівня і виконання цього впливу є можливим.

Функціональність модуля заснована на вимогах національних і міжнародних стандартів і підтримує RCM-процес, який складається з 7 стандартизованих етапів. Зміст кожного етапу відображається питанням, відповідь на який отримують в результаті кожного етапу:

 1. Які функції обладнання та номінальні вимоги до них? (functions)
 2. Що є порушенням виконання кожної функції? (function failures)
 3. Які причини кожної функціональної відмови? (failure modes)
 4. Що буде, якщо відмова станеться? (failure effects)
 5. Яка оцінка тяжкості наслідків? (failure consequences)
 6. Що потрібно зробити для передбачення або попередження відмови? (task and task intervals)
 7. Що робити, якщо немає застосовного та ефективного попереджувального впливу? (one time changes and run to failure)

Відповіді на ці запитання є вихідними даними RCM-процесу і, відповідно, вихідними даними модуля "TRIM-Управління відмовами".

Вхідні дані для процесу RCM надаються іншими модулями TRIM.

Функції

Функція – це те, що повинен виконувати матеріальний актив або система активів (обладнання) на вимогу власника або користувача.

Модуль "TRIM-Управління відмовами" забезпечує внесення записів про функції і прив'язку однієї або кількох функцій до кожного врахованого технологічного місця, а також ведення довідника класифікації функцій за типами.

Для функцій можуть бути вказані стандарти продуктивності – технологічні параметри, прив'язані до даної одиниці обладнання.

Функції, введені за допомогою модуля, доступні з інших модулів TRIM. Зокрема, в модулі "TRIM-Техобслуговування" функції відображаються в дереві технологічних місць, а також в екранній формі властивостей технологічного місця.

Функціональні відмови

Функціональна відмова – стан, в якому матеріальний актив або система активів (обладнання) не здатні виконувати свої функції з необхідним рівнем продуктивності.

За допомогою модуля "TRIM-Управління відмовами" ідентифікуються і прив'язуються до функцій їхні функціональні відмови, однозначно пов'язані з величиною погіршення характеристик функції. Функціональною відмовою вважається порушення стандарту продуктивності, тобто вихід технологічного параметра за його критичні межі.

Реєстрація події функціональної відмови відбувається автоматично, за фактом порушення стандарту продуктивності, або вручну, під час реєстрації факту відмови обладнання в модулі "TRIM-Диспетчерський журнал".

На підставі статистичних даних про зареєстровані функціональні відмови в модулі "TRIM-Управління відмовами" для функцій здійснюється розрахунок середнього часу між відмовами (MTBF, Mean Time Between Failures). Можливе також введення MTBF вручну на підставі експертних оцінок.

Види відмов

Вид відмови – це подія, що призводить до функціональної відмови. Фактично вид відмови є її причиною.

В модулі "TRIM-Управління відмовами" створюється і ведеться довідник, що містить перелік можливих видів відмов для типів обладнання. Кожен вид відмови може належати одному або декільком типам обладнання. Ідентифікація виду відмови здійснюється на рівні того елементу ієрархічної структури обладнання, який підлягає обслуговуванню.

В модулі також здійснюється прив'язка видів відмови до функцій і функціональних відмов, ведеться класифікація видів відмови на приховані та явні залежно від того, чи стає очевидною для оператора відмова функції, що сталася. До функції може бути прив'язаний один або більш вид відмови.

Види відмови, введені за допомогою модуля "TRIM-Управління відмовами", доступні з інших модулів. Зокрема, при реєстрації факту відмови у модулі "TRIM-Диспетчерський журнал" з довідника вибирається функція, яка відмовила, і вид відмови, визначені раніше для технологічного місця, на якому встановлено дане обладнання. В модулі "TRIM-Техобслуговування" види відмови відображаються як дочірні елементи типів обладнання.

На підставі статистичних даних про зареєстровані відмови в модулі "TRIM-Управління відмовами" здійснюється розрахунок MTBF для виду відмови. Значення MTBF можна також вказати вручну на підставі експертних оцінок.

Категорія наслідків і критерії тяжкості наслідків відмови

В модулі "TRIM-Управління відмовами" ведуться довідники категорій наслідків і критеріїв оцінки тяжкості наслідків відмов.

Категоріями наслідків можуть бути, наприклад, безпека (наслідки стосовно здоров'я і життя людини), екологія (наслідки щодо навколишнього середовища) і виробничі наслідки (вплив на продуктивність, якість тощо).

Тяжкість наслідків – це ступінь впливу відмови у відповідній категорії наслідків. Тяжкість наслідків може характеризуватися якісною оцінкою і/або кількісною в грошовому еквіваленті з використанням шкали критеріїв оцінки тяжкості, яка має декілька градацій (наприклад, три – С1, С2, С3).

Для зазначених вище категорій довідник модуля "TRIM-Управління відмовами" може мати, наприклад, такі градації тяжкості наслідків:

1. Категорія "Безпека":

 • С1 - не впливає на безпеку.
 • С2 - незначний вплив на безпеку.
 • С3 - значний вплив на безпеку.

2. Категорія "Екологія":

 • С1 - немає забруднення.
 • С2 - помірне забруднення.
 • С3 - значне забруднення.

3. Категорія "Виробничі наслідки":

 • С1 - немає втрат продукції.
 • С2 - затримка або скорочення виробництва.
 • С3 - значні виробничі втрати.

В модулі "TRIM-Управління відмовами" для кожного виду відмови вибирається з довідника або задається кількісно значення тяжкості наслідків в кожній зареєстрованій категорії наслідків.

Оцінка ризику

Оцінка ризику в модулі "TRIM-Управління відмовами" проводиться для кожного виду відмови в кожній категорії наслідків. Оцінка формується у вигляді значення (кількісна оцінка) або у вигляді рівня (якісна оцінка).

В першому випадку ризик визначається як добуток значень ймовірності виду відмови та тяжкості її наслідків, виражених у балах. Для бальної оцінки використовується шкала, яка встановлює відповідність між числовими значеннями ймовірності (тяжкості наслідків) і величиною в балах.

В другому випадку ризик визначається за допомогою класичної матриці (таблиці) "Ймовірність відмови – тяжкість наслідків". Для оцінки ймовірності виду відмови створюється і ведеться шкала MTBF, що складається з кількох діапазонів ймовірності. Наприклад:

 • "низька" - від 0 до 1 відмови на рік;
 • "середня" - від 1 до 3 відмов на рік;
 • "висока" - від 3 до 10 відмов на рік;
 • "дуже висока" - більше 10 відмов на рік.

По стовпцях і рядках матриці, відповідно, встановлюється тяжкість наслідків і діапазон MTBF. Матриця будується в кожній категорії наслідків, і для кожного виду відмови в кожній категорії визначається рівень ризику, наприклад – L  (Low, низький), M (Medium, середній) і H (High, високий).

 матрица

 

Оцінка ризику відмови використовується для вибору оптимального впливу на розглянуте обладнання для попередження виникнення його функціональної відмови.

Метод управління видом відмови

Відповідно до стандартів на RCM-процес, модуль "TRIM-Управління відмовами" визначає такі методи управління видами відмов:

1. Періодичне обслуговування, включаючи:

 • роботи за станом, що виконуються для виявлення відмови і подальшого її попередження за допомогою виконання визначених робіт (on-condition task);
 • планова заміна елемента через певні періоди, незалежно від його стану (scheduled discard);
 • планове відновлення характеристик елемента через певні періоди, незалежно від його стану (scheduled restoration);
 • періодичні перевірки: сталася прихована відмова або ні (failure finding task).

2. Неперіодичні впливи, включаючи:

 • разові зміни, коли періодичне обслуговування не ефективне (on-time task):
 • модернізація обладнання;
 • удосконалення методики проведення роботи;
 • поліпшення умов експлуатації;
 • підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу.
 • експлуатація до відмови (run-to-failure).

Вибір методу управління та формування програми робіт

Вибір методу управління здійснюється з метою зниження ризику відмови до прийнятного рівня.

Для вибору ефективного методу управління видом відмови здійснюється розрахунок доцільності його застосування (порівняння ризиків відмови і витрат на її попередження) на основі вихідних даних, які характеризують той або інший метод. Вихідні дані для розрахунку й оцінки застосовності програми робіт включають в себе, наприклад:

 • імовірність відмови у разі застосування даного методу управління;
 • тяжкість наслідків відмови;
 • матеріальні втрати від відмови і непрямі втрати;
 • вартість попереджувальної роботи;
 • періодичність виконання попереджувальної роботи,
 • P-F інтервал (для робіт щодо виявлення відмови),
 • період, на який виконується розрахунок,
 • технологічний параметр для контролю (для робіт за станом).

Один з розрахованих методів управління може бути включений в типову програму робіт для обладнання даного типу.

Типова програма робіт включає в себе вибрані методи керування всіма видами відмов даного типу обладнання. В кожному окремому випадку для певних умов експлуатації і для наявних бюджетних обмежень на основі типової програми формується довгострокова програма робіт для даного обладнання. На одному підприємстві для різного обладнання одного типу можуть застосовуватися різні довгострокові програми робіт.

Після проведення процесу RCM в базі даних TRIM зберігається перелік усіх доступних методів управління та типових програм робіт для використання їх на різних етапах життєвого циклу обладнання при оптимізації системи управління фізичними активами.


 
    
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей